INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez

 

ESEN Wojciech Michorzewski S.K.A.

ul. Papieżka 69

87-800 Włocławek

NIP: 888-315-23-84

 

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady, związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez ESEN Wojciech Michorzewski S.K.A. :

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ESEN Wojciech Michorzewski S.K.A. , przetwarzającym jest biuro rachunkowe.

 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679;

b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa:

1) w zakresie danych osobowych pracowników, współpracowników, podwykonawców czy kontrahentów;

2) w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych jedynie w zakresie i celu realizacji umowy;

3) w zakresie przetwarzania powierzonych danych do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, po ustaniu której Usługi Księgowo-Rachunkowe zobowiązuje się do usunięcia (lub zwrotu) powierzonych mu danych, w terminie 14 dni, ze wszystkich nośników, programów, aplikacji i kopii, chyba, że obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika z odrębnych przepisów prawa;

4) w zakresie zobowiązania do zachowania poufności przez wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych;

5) w zakresie zobowiązania się Firmy do udzielania pomocy w wywiązywaniu się z obowiązków, wynikających z art. 32-36 RODO;

6) w zakresie stosowania ochrony powierzonych mu danych osobowych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, tj. zniszczeniem, utraceniem, modyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (integralność i poufność);

7) w zakresie stosowania środków technicznych i organizacyjnych, określonych w art. 32 RODO adekwatnych do stwierdzonego ryzyka naruszenia praw lub wolności powierzonych danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie numeru REGON i PKD zostały pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów.

4. Pani/Pana dane będą przekazywane:

     a) dostawcom systemów informatycznych i usług IT;

b) podmiotom świadczącym na rzecz Firmy umowy, takie jak: dochodzenie należności, usługi prawne, usługi księgowe , usługi kadrowo-płacowe;

     c) operatorom pocztowym i kurierom;

     d) bankom w zakresie realizacji płatności;

     e) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy (jeżeli była zawarta). Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Firmę ESEN Wojciech Michorzewski S.K.A. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

9. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Firmę ESEN Wojciech Michorzewski S.K.A. w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Firmę ESEN Wojciech Michorzewski S.K.A. jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

 

 

 

 

25 maja 2018 r.